ගසල්: ගායන විශේෂයක්ද නැතහොත් කාව්‍ය විශේෂයක්ද?

Show simple item record

dc.contributor.author Meddegoda, Chinthaka Prageeth
dc.date.accessioned 2021-08-05T04:59:37Z
dc.date.available 2021-08-05T04:59:37Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Meddegoda, Chinthaka Prageeth (2016). ගසල්: ගායන විශේෂයක්ද නැතහොත් කාව්‍ය විශේෂයක්ද? (Ghazal: Poetry or Singing Style?). සංගීත් (Sangeeth), ed. by N. Handunpathirana, vol. 1: 124–133. Battaramulla: Aesthetic Education Unit (සෞන්දර්ය අධයාපන අංශය). en_US
dc.identifier.uri http://repository.lib.vpa.ac.lk/handle/123456789/1808
dc.description.abstract Attached en_US
dc.language.iso si_LK en_US
dc.publisher Aesthetic Education Unit, Bathtyharamulla en_US
dc.subject Journal Article en_US
dc.subject Staff publication en_US
dc.title ගසල්: ගායන විශේෂයක්ද නැතහොත් කාව්‍ය විශේෂයක්ද? en_US
dc.type Journal Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Browse

My Account