සංගීත භාණ්ඩ වාදනයෙහි භෞතික මානව විද්‍යාත්මක ස්වරූපය (සිතාර් වාදනය ඇසුරෙන් කෙරෙන අධ්‍යයනයක්) (Unpublished doctoral dissertation)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Repository


Browse

My Account