සංගීත භාණ්ඩ වාදනයෙහි භෞතික මානව විද්‍යාත්මක ස්වරූපය (සිතාර් වාදනය ඇසුරෙන් කෙරෙන අධ්‍යයනයක්) (Unpublished doctoral dissertation)

Show simple item record

dc.contributor.author Rathnasekara, K.A.H.A.B.
dc.date.accessioned 2021-02-05T04:05:51Z
dc.date.available 2021-02-05T04:05:51Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation K.A.H.A.B. Rathnasekara. (2018) සංගීත භාණ්ඩ වාදනයෙහි භෞතික මානව විද්‍යාත්මක ස්වරූපය (සිතාර් වාදනය ඇසුරෙන් කෙරෙන අධ්‍යයනයක්) (Unpublished doctoral dissertation). University of the Visual & Performing Arts, Colombo, Sri Lanka. en_US
dc.identifier.uri http://repository.lib.vpa.ac.lk/handle/123456789/1623
dc.description.abstract Attached en_US
dc.language.iso en en_US
dc.subject Post Graduate Thesis en_US
dc.subject PhD en_US
dc.subject Doctor of Philosophy en_US
dc.title සංගීත භාණ්ඩ වාදනයෙහි භෞතික මානව විද්‍යාත්මක ස්වරූපය (සිතාර් වාදනය ඇසුරෙන් කෙරෙන අධ්‍යයනයක්) (Unpublished doctoral dissertation) en_US
dc.title.alternative 057528 en_US
dc.title.alternative 0117 en_US
dc.type Theses en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Browse

My Account