පොදු ජන ප්‍රවාහන ව්‍යාපාරවල ශ්‍රවණය වන ගීත මහජන වින්දනය සහ ශ්‍රවණ පුරුද්ද කෙරෙ හි සිදුකරන බලපෑම (පෞද්ගලික බස් රථ ආශ්‍රිත අධ්‍යයනයකි) (Unpublished master's thesis)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Repository


Browse

My Account