පොදු ජන ප්‍රවාහන ව්‍යාපාරවල ශ්‍රවණය වන ගීත මහජන වින්දනය සහ ශ්‍රවණ පුරුද්ද කෙරෙ හි සිදුකරන බලපෑම (පෞද්ගලික බස් රථ ආශ්‍රිත අධ්‍යයනයකි) (Unpublished master's thesis)

Show simple item record

dc.contributor.author Warushakon, Chandani
dc.date.accessioned 2021-02-03T09:30:53Z
dc.date.available 2021-02-03T09:30:53Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Warushakon, Chandani (2018). පොදු ජන ප්‍රවාහන ව්‍යාපාරවල ශ්‍රවණය වන ගීත මහජන වින්දනය සහ ශ්‍රවණ පුරුද්ද කෙරෙ හි සිදුකරන බලපෑම (පෞද්ගලික බස් රථ ආශ්‍රිත අධ්‍යයනයකි) (Unpublished master's thesis). University of the Visual & Performing Arts, Colombo, Sri Lanka. en_US
dc.identifier.uri http://repository.lib.vpa.ac.lk/handle/123456789/1614
dc.description.abstract Attached en_US
dc.language.iso si_LK en_US
dc.subject Masters thesis en_US
dc.subject Post Graduate Thesis en_US
dc.title පොදු ජන ප්‍රවාහන ව්‍යාපාරවල ශ්‍රවණය වන ගීත මහජන වින්දනය සහ ශ්‍රවණ පුරුද්ද කෙරෙ හි සිදුකරන බලපෑම (පෞද්ගලික බස් රථ ආශ්‍රිත අධ්‍යයනයකි) (Unpublished master's thesis) en_US
dc.title.alternative 057537 en_US
dc.title.alternative 0126 en_US
dc.type Theses en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Browse

My Account