වර්ණ සන්නිවේදනය හා සංඥාර්ථ : ශ්‍රී ලාංකේය සංස්කෘතික වර්ණ සන්නිවේදනයේ පරිණාමය පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් (Unpublished doctoral dissertation)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Repository


Browse

My Account