පොළොන්නරු පැරණි නගරයට අයත් වාස්තු විද්‍යාත්මක පිරිසැලසුම් පිළිබඳඅධ්‍යයනයක් : ශිලා භාවිතය පිළිබඳ විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් (Unpublished master's thesis)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Repository


Browse

My Account