ශ්‍රී ලාංකේය සරල ගීතයෙන් පිළිබිඹු වන සමාජ ස්ථරායනය (60 - 70 දශකයේ නිර්මාණය වු ගීත ඇසුරින් (Unpublished master's thesis)

Show simple item record

dc.contributor.author Sugathsiri, K.P.U.N.P.
dc.date.accessioned 2021-02-05T03:13:10Z
dc.date.available 2021-02-05T03:13:10Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Sugathsiri, K.P.U.N.P. (2018). ශ්‍රී ලාංකේය සරල ගීතයෙන් පිළිබිඹු වන සමාජ ස්ථරායනය (60 - 70 දශකයේ නිර්මාණය වු ගීත ඇසුරින් (Unpublished master's thesis). University of the Visual & Performing Arts, Colombo, Sri Lanka. en_US
dc.identifier.uri http://repository.lib.vpa.ac.lk/handle/123456789/1618
dc.description.abstract Attached en_US
dc.language.iso si_LK en_US
dc.subject Masters Thesis en_US
dc.subject Post Graduate Thesis en_US
dc.title ශ්‍රී ලාංකේය සරල ගීතයෙන් පිළිබිඹු වන සමාජ ස්ථරායනය (60 - 70 දශකයේ නිර්මාණය වු ගීත ඇසුරින් (Unpublished master's thesis) en_US
dc.title.alternative 057541 en_US
dc.title.alternative 0130 en_US
dc.type Theses en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Browse

My Account