සබරගමු නර්තන සම්ප්‍රදායේ සන්නියකුමේ යාගය පිළිබඳව විමර්ශනාත්මක අධ්‍යයනයක් (Unpublished master's thesis).

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Repository


Browse

My Account