නර්තනයේ භාවිත චලනයන්ගේ කායික විද්‍යාත්මක පදනම පිළිබද විමර්ශනාත්මක අධ්‍යනයක් (Unpublished doctoral dissertation)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Repository


Browse

My Account