කෝලම් සම්ප්‍රදායයෙන් විශද වන නාට්‍ය ලක්ෂණ පිළිබඳව භරතමුනි නාට්‍යශාස්ත්‍රය ඇසුරින් විමර්ශනයක් (Unpublished master's thesis).

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Repository


Browse

My Account