ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාව සහිත ඔපෙරා කලාවක් ගොඩනගා ගැනීමෙහිලා ප්‍රේමසිරි කේමදාස ගේ නිර්මාණාත්මක කාර්යභාරය පිළිබඳ විමර්ශනයක්. (Unpublished master's thesis).

Show simple item record

dc.contributor.author Upamali, W.S.I.
dc.date.accessioned 2021-02-05T03:57:41Z
dc.date.available 2021-02-05T03:57:41Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Upamali, W.S.I. (2018). ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාව සහිත ඔපෙරා කලාවක් ගොඩනගා ගැනීමෙහිලා ප්‍රේමසිරි කේමදාස ගේ නිර්මාණාත්මක කාර්යභාරය පිළිබඳ විමර්ශනයක්. (Unpublished master's thesis). University of Visual & Performing Arts, Colombo, Sri Lanka. en_US
dc.identifier.uri http://repository.lib.vpa.ac.lk/handle/123456789/1621
dc.description.abstract Attached en_US
dc.language.iso si_LK en_US
dc.subject Masters Thesis en_US
dc.subject Post Graduate Thesis en_US
dc.subject MPhil en_US
dc.title ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාව සහිත ඔපෙරා කලාවක් ගොඩනගා ගැනීමෙහිලා ප්‍රේමසිරි කේමදාස ගේ නිර්මාණාත්මක කාර්යභාරය පිළිබඳ විමර්ශනයක්. (Unpublished master's thesis). en_US
dc.title.alternative 057530 en_US
dc.title.alternative 0119 en_US
dc.type Video en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Browse

My Account