කන්නගී අම්මාන් දේව සංකල්පය හා බැඳි ජනශ්‍රැති (Unpublished master's thesis)

Show simple item record

dc.contributor.author Ranaweera, H.M.T.S.
dc.date.accessioned 2021-02-05T03:05:41Z
dc.date.available 2021-02-05T03:05:41Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Ranaweera, H.M.T.S. (2018). කන්නගී අම්මාන් දේව සංකල්පය හා බැඳි ජනශ්‍රැති (Unpublished master's thesis). University of the Visual & Performing Arts, Colombo, Sri Lanka. en_US
dc.identifier.uri http://repository.lib.vpa.ac.lk/handle/123456789/1616
dc.description.abstract Attached en_US
dc.language.iso si_LK en_US
dc.subject Masters Thesis en_US
dc.subject Post Graduate Thesis en_US
dc.title කන්නගී අම්මාන් දේව සංකල්පය හා බැඳි ජනශ්‍රැති (Unpublished master's thesis) en_US
dc.title.alternative 057539 en_US
dc.title.alternative 0128 en_US
dc.type Theses en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Browse

My Account