කාපිරි ජනයාගේ සංගීතය (පුත්තලම, සිරම්බිඅඩිය ගම්මානය ඇසුරින්) (Unpublished master's thesis).

Show simple item record

dc.contributor.author Silva, W.S.U.L.
dc.date.accessioned 2021-02-03T09:12:56Z
dc.date.available 2021-02-03T09:12:56Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Silva, W.S.U.L. (2018). කාපිරි ජනයාගේ සංගීතය (පුත්තලම, සිරම්බිඅඩිය ගම්මානය ඇසුරින් (Unpublished master's thesis). University of the Visual & Performing Arts, Colombo, Sri Lanka. en_US
dc.identifier.uri http://repository.lib.vpa.ac.lk/handle/123456789/1611
dc.description.abstract Attached en_US
dc.language.iso si_LK en_US
dc.subject Masters thesis en_US
dc.subject Post Graduate Thesis en_US
dc.title කාපිරි ජනයාගේ සංගීතය (පුත්තලම, සිරම්බිඅඩිය ගම්මානය ඇසුරින්) (Unpublished master's thesis). en_US
dc.title.alternative 057534 en_US
dc.title.alternative 0123 en_US
dc.type Theses en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Browse

My Account