ශ්‍රී ලාංකේය විරහ ගීතයේ මානව හා සමාජවිද්‍යාත්මක පදනම (70 සහ 80 දශක ඇසුරෙන්) (Unpublished master's thesis)

Show simple item record

dc.contributor.author Sudarika, M.M. Ruwanthi
dc.date.accessioned 2021-02-03T08:21:43Z
dc.date.available 2021-02-03T08:21:43Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation M.M. Ruwanthi, Sudarika (2018). ශ්‍රී ලාංකේය විරහ ගීතයේ මානව හා සමාජවිද්‍යාත්මක පදනම (70 සහ 80 දශක ඇසුරෙන්) (Unpublished master's thesis). University of the Visual & Performing Arts, Colombo, Sri Lanka. en_US
dc.identifier.uri http://repository.lib.vpa.ac.lk/handle/123456789/1607
dc.description.abstract Attached en_US
dc.language.iso si_LK en_US
dc.subject Masters thesis en_US
dc.subject Post Graduate Thesis en_US
dc.title ශ්‍රී ලාංකේය විරහ ගීතයේ මානව හා සමාජවිද්‍යාත්මක පදනම (70 සහ 80 දශක ඇසුරෙන්) (Unpublished master's thesis) en_US
dc.title.alternative 057529 en_US
dc.title.alternative 0118 en_US
dc.type Theses en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Browse

My Account