විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත දරුවන් ප්‍රාසංගික වේදිකාවට යොමු කරවීමේ අභියෝග (ශ්‍රව්‍යාබාධිත හා ඩවුන් සින්ඩ්‍රොම් දරුවන් පිළිබඳ විශේෂ අවධානය යොමු කෙරේ (Unpublished master's thesis)

Show simple item record

dc.contributor.author Jayasekara, N.M. Shamani Kumari
dc.date.accessioned 2021-02-03T07:22:12Z
dc.date.available 2021-02-03T07:22:12Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Jayasekara, N.M. Shamani Kumari (2018). විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත දරුවන් ප්‍රාසංගික වේදිකාවට යොමු කරවීමේ අභියෝග (ශ්‍රව්‍යාබාධිත හා ඩවුන් සින්ඩ්‍රොම් දරුවන් පිළිබඳ විශේෂ අවධානය යොමු කෙරේ (Unpublished master's thesis). University of the Visual & Performing Arts, Colombo, Sri Lanka. en_US
dc.identifier.uri http://repository.lib.vpa.ac.lk/handle/123456789/1606
dc.description.abstract Attached en_US
dc.language.iso si_LK en_US
dc.subject Masters thesis en_US
dc.subject Post Graduate Thesis en_US
dc.title විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත දරුවන් ප්‍රාසංගික වේදිකාවට යොමු කරවීමේ අභියෝග (ශ්‍රව්‍යාබාධිත හා ඩවුන් සින්ඩ්‍රොම් දරුවන් පිළිබඳ විශේෂ අවධානය යොමු කෙරේ (Unpublished master's thesis) en_US
dc.title.alternative 057527 en_US
dc.title.alternative 0116 en_US
dc.type Theses en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Browse

My Account