සබරගමු බලි ශාන්තිකර්ම ගායනයන් හි අනතර්ගත සංගීතමය ස්වරූප (Unpublished master's thesis)

Show simple item record

dc.contributor.author Bolukadurage, B.V.T.P.
dc.date.accessioned 2021-02-03T06:59:10Z
dc.date.available 2021-02-03T06:59:10Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Bolukadurage, B.V.T.P. (2017) සබරගමු බලි ශාන්තිකර්ම ගායනයන් හි අනතර්ගත සංගීතමය ස්වරූප (Unpublished master's thesis). University of the Visual & Performing Arts, Colombo, Sri Lanka. en_US
dc.identifier.uri http://repository.lib.vpa.ac.lk/handle/123456789/1604
dc.description.abstract Attached en_US
dc.language.iso si_LK en_US
dc.subject Masters thesis en_US
dc.subject Post Graduate Thesis en_US
dc.title සබරගමු බලි ශාන්තිකර්ම ගායනයන් හි අනතර්ගත සංගීතමය ස්වරූප (Unpublished master's thesis) en_US
dc.title.alternative 057525 en_US
dc.title.alternative 0114 en_US
dc.type Theses en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Browse

My Account